Xã Đăk Long được thành lập trên cơ sở tách từ xã Đăk Hring và Đăk Pxi theo Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 02 xã thuộc huyện Đăk Hà, 03 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc Thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Xã Đăk Long là xã miền núi, địa hình tương đối dốc, cách trung tâm huyện Đăk Hà 20 km về phía Bắc, có tổng diện tích tự nhiên là 6029.46 ha, đến nay xã Đăk Long đã có 863 hộ với 4.672 nhân khẩu, trong đó có 5/5 thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số (Xơ Đăng, Ba Na, Nùng) cùng nhau sinh sống; dân tộc Kinh chiếm 12,7%, dân tộc Xơ Đăng chiếm 81%, dân tộc Ba Na chiếm 6,37%, dân tộc Nùng chiếm 0,39%, đa số đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo thiên chúa giáo,  trình độ dân trí còn thấp; việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cũng như áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và sinh hoạt còn hạn chế; hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn thấp.

Trong giai đoạn năm 2014-2022 với việc lồng ghép có hiệu quả các Chương trình MTQG và các Chương trình, dự án thực hiện chính sách dân tộc. Tình hình kinh tế - xã hội của xã đã có những chuyển biến tích cực; cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển dịch; đổi mới phương thức sản xuất; tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần cải thiện nâng cao đời sống; khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của nhân dân được nâng lên, đặc biệt là người nghèo trên địa bàn xã; sản lượng lương thực, thu nhập bình quân đầu người và các chỉ tiêu khác đều vượt và đạt so với mục tiêu đề ra. Hệ thống hạ tầng nông thôn từng bước xây dựng đồng bộ phục vụ sản xuất, sinh hoạt và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Hệ thống chính sách về giảm nghèo và an sinh xã hội ngày càng được tăng cường, hoàn thiện và kịp thời; Nhân dân đã tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).